Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Voorwaarden.

U kunt bij uw bestelling aangeven hoe u wilt betalen: Ideal, vooruitbetaling, onder rembours,  Paypal, creditcard of afhalen. Indien u heeft gekozen voor vooruitbetaling dan verzoeken wij u het totaalbedrag zoals in de orderbevestiging is vermeld over te maken op genoemd bankrekeningnummer of postgironummer onder vermelding van het bestelnummer. Na ontvangst van uw betaling sturen wij de bestelling naar u op.
We leveren ook naar het buitenland deze betaling kunnen gedaan worden via  paypal of overmaken via een iban nr en swift code.
U krijgt van ons de normale fabriek garantie dit is voor de airbrushes en de compressoren 2jaar de garantie voorwaarden worden vast gesteld door de fabriekkanten.
Iwata garantie
Een ongekende garantie van vijf jaar steunt alle Iwata airbrushes. Alle Iwata airbrushes zijn gegarandeerd tegen alle fabricagefouten van materiaal-en fabricage-of fabricagefouten voor een periode van vijf jaar vanaf de aankoopdatum. Elk deel of van materiaal dat of defect raakt zo niet bruikbaar te zijn binnen deze termijn zal worden gerepareerd of vervangen. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door nalatigheid of eenheden die zijn veranderd of misbruikt op enigerlei wijze.

* Naalden en Nozzles vallen niet onder deze garantie.

Wij zijn niet aanspraakelijk als materialen niet meer leverbaar zijn.
Kleuren zijn als bedoeld indicatie en kunnen altijd anders zijn dan de echte kleuren hier kunnen wij niet aanspraakelijk voor gehouden worden.
We zijn niet aanspraakelijk voor kleur verschil van niet door ons gemengde kleuren zoals House of Kolor, Specialist Paints, Createx, Etac en Golden ect.
We zijn niet aanspraakelijk voor de materialen die we verkopen.
Foto's kunnen afwijken van het origineel hier zijn we niet aansprakelijk voor.

Niet retour worden genomen zijn geopende verpakkingen en gebruikte producten. Verf dat is aangemaakt zoals House of Kolor, K-tone, Specialist Paints, Cromind en Mobihel. Aangemaakte spuitbussen die wij vullen van Flake World, House of Kolor, Specialist Paints, K-tone, Cromind, Mobihel en One Shot. Geopenede spuit/stof maskers en filters kunnen niet retour worden genomen.
Materialen die speciaal voor de klant besteld zijn, producten die we zelf niet in ons assortiment hebben.

Creditering mag binnen 14 dagen en enkel als de verpakking ongeopend is en het product ongebruikt en onbeschadigd is.
De reeds door onze gemaakte verzendkosten worden niet gecrediteerd.

Ruilen kan binnen 14 dagen kosten voor het terugzenden en de kosten voor het opnieuw versturen is voor eigen rekening.

Incomplete levering moeten gelijk gemeld worden na levering van de producten.

Indien er iets niet voorraadig en dat niet kunnen versturen dan nemen we contact met u op en leveren niet na.
Indien er per ongeluk uw order niet compleet is dan indien mogelijk sturen we het na of crediteren we het bedrag van dat product.
Met uitzondering als de verzendkosten 2x hoger zijn dan de waarde van dat oncomplete product, dan zullen we na overleg met u het bedrag van dat product crediteren.

 
Voor vragen en advies kan u altijd bij ons terecht.
Bedankt voor uw bezoek,
Lion-Art
 
Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
 
 
Definities
1 Lion-Art: gevestigd te Goes en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 22052272 handelend onder de naam Lion-Art.
2 Website: de website van Lion-Art, te raadplegen via www.Lion-Art.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Lion-Art en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Lion-Art en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 
 
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Lion-Art zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Lion-Art slechts bindend, indien en voor zover deze door Lion-Art uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
 
Prijzen en informatie
1 Alle op de Website en in andere van Lion-Art afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 De verzendkosten bedragen € 8,75. verzekerd tot max €500,- Deze kosten kunnen ook op de Website worden terug gevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Lion-Art kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Lion-Art afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Lion-Art kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 
 
Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Lion-Art en het voldoen aan de daarbij door Lion-Art gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lion-Art onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Lion-Art het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 Lion-Art kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Lion-Art op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 
 
Registratie
1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
3 Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Lion-Art is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Lion-Art daarvan in kennis te stellen, zodat Lion-Art gepaste maatregelen kan nemen.
 
 
Uitvoering Overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Lion-Art is ontvangen, stuurt Lion-Art de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Lion-Art is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4 Indien Lion-Art de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5 Lion-Art raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7 Lion-Art is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 
 
Herroepingsrecht/retour
1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Lion-Art binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
2 Niet retour worden genomen zijn geopende verpakkingen en gebruikte producten. Verf dat is aangemaakt zoals House of Kolor, K-tone, Cromind en Mobihel. Aangemaakte spuitbussen die wij vullen van Flake World, House of Kolor, K-tone, Cromind, Mobihel en One Shot. Geopenede spuit/stof maskers en filters kunnen niet retour worden genomen.
3 De rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Lion-Art een raming van deze kosten.
Het bedrag van de producten worden terugbetaald de gemaakte verzendkosten zijn voor eigen rekening.
De reeds door onze gemaakte verzendkosten worden niet gecrediteerd.
4 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Speciaal voor Klanten handelend in uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat producten enkel ongebruikt in ongeopende verpakking geretourneerd kunnen worden.
5 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6 Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Lion-Art, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Lion-Art kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Lion-Art bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
 
 
Producten kunnen geretourneerd worden aan:
 
Lion-Art
Smithweg 1.23
4462HC, Goes
 
6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Lion-Art de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
Tenzij Lion-Art aanbiedt het product zelf af te halen, mag Lion-Art wachten met terugbetalen tot Lion-Art het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;

Modelformulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:
Lion-Art
Smithweg 1.23
4462HC, Goes
Info@Lion-Art.nl

Ik/Wijdeel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)


Besteld op (*)/Ontvangen op (*)


Naam/Namen consument(en)


Adres consument(en)


Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]


Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
 
 
Betaling
1 Klant dient betalingen aan Lion-Art volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Lion-Art is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Lion-Art is gewezen op de te late betaling en Lion-Art de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Lion-Art gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Lion-Art kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 
Garantie en conformiteit
1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Lion-Art een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
2 Lion-Art staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Lion-Art er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
3 Een door Lion-Art, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Lion-Art daarvan in kennis te stellen.
5 Indien Lion-Art de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
 
Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Lion-Art, dan kan hij bij Lion-Art telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Lion-Art geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Lion-Art binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
3 Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 
Aansprakelijkheid
1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2 De totale aansprakelijkheid van Lion-Art jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer echter meer bedragen dan € 400.
3 Aansprakelijkheid van Lion-Art jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Lion-Art jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Lion-Art.
5 De aansprakelijkheid van Lion-Art jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Lion-Art onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Lion-Art ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Lion-Art in staat is adequaat te reageren.
6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Lion-Art meldt.
7 In geval van overmacht is Lion-Art niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
 
Verzenden
Als het pakket verzekerd is dan kan dat tot maximaal €500,- binnen Nederland en Europe buiten Europa kan het tot maximaal €200,- Indien er tot schade of verlies uitgekeerd moet worden zullen wij het product opnieuw verzenden of het bedrag waarvoor er gekocht is of tot het maximale verzekerde bedrag uitkeren dat is dus binnen Nederland en Europa maimaal €500,- en buiten Europa €200,-
De levering moet binnen 30 voldaan zijn (indien niet anders vermeld bij het artikel) alle vertragingen buiten onze schuld valt niet op ons te verhalen.
 
Eigendomsvoorbehoud
1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Lion-Art.


Workshops  Het aanbod en workshops
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

Een anulering moet minimaal 7 dagen voor de datum van de workshop gemeld worden om recht te hebben op terug betaling, Lion-Art  heeft niet de verplichting u een alternatieve workshop of cursus aan te bieden.
de prijs inclusief belastingen;
de prijs voor wederverkopers is exclusief belasting
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 
Persoonsgegevens
1 Lion-Art verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.
 
Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Lion-Art gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
 
Lion-Art
Smithweg 1.23
4462HC, Goes
tel: 0113785147
email: info@lion-art.nl
KvK 22052272
BTW NL 002045452B53

 
 

Contact

Contact

 

  • Smithweg 1.23   4462HC   Goes  
  • 0113-785147 / 06-54797785
  • info@Lion-Art.nl