Vrijdag 14 dec vanaf 12:00 gesloten zaterdag 15 dec gesloten.

Openings tijden van de winkel: 

Maandag t/m vrijdag van 8:00-16:30 tussen 10:30 en 12:00  gesloten

Zaterdag van 9:00 tot 14:00

Zondag gesloten

Groot assortiment met een grote voorraad

Makkelijk bereikbaar


 


Lion-Art.nl
Adres: Smithweg 1.23
Stad: Goes
Nederland
Postcode: 4462 HC
Telefoon:0113785147 of 0654797785
For outside the Netherlands call 0031 113785147 or 0031 654797785
E-mailadres: info@Lion-Art.nl

KvK nummer 22052272
B.T.W. nummer NL 182252528B01

Iban nr: NL46 SNSB 0935 4207 70
Swiftcode: SNSBNL2A


Spaarpunten.


Vanaf heden ontvangt u voor iedere bestede euro 1 Spaarpunt welke een waarde heeft van 5 eurocent.
De door u opgebouwde punten kunt u bij een volgende bestelling inleveren of doosparen tot u een flinke korting heeft opgebouwd.

Bij het artikel staat hoeveel punten u krijgt.
Het sparen werk alleen als u zich op de site registreer en inlogt.
Dus als u inlogt kunt u zien hoeveel punten er gespaard zijn
.


 
Herroepingsrecht/retour
1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Lion-Art binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Lion-Art een raming van deze kosten.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Speciaal voor Klanten handelend in uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat producten enkel ongebruikt in ongeopende verpakking geretourneerd kunnen worden.
4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
5 Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Lion-Art, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Lion-Art kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Lion-Art bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
 
 
Producten kunnen geretourneerd worden aan:
 
Lion-Art
Smithweg 1.23
4462HC, Goes
 
6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Lion-Art de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
Tenzij Lion-Art aanbiedt het product zelf af te halen, mag Lion-Art wachten met terugbetalen tot Lion-Art het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;

Modelformulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:
Lion-Art
Smithweg 1.23
4462HC, Goes
Info@Lion-Art.nlIk/Wijdeel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)


Besteld op (*)/Ontvangen op (*)


Naam/Namen consument(en)


Adres consument(en)


Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]


Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.